Hướng dẫn kiểm tra uptime của Apache/httpd service

Để kiểm tra uptime status của các service trên server linux chúng ta có rất nhiều cách khác nhau, ở đây mình sẽ thực hiện kiểm tra uptime của service apache, nó được sử dụng rất nhiều cho webserver máy chủ linux.

Để kiểm tra bạn ssh vào server linux sau đó dùng lệnh sau.

ps -eo comm,etime,user | grep httpd

Hoặc lệnh sau để check process được khởi động bởi user root.

ps -eo comm,etime,user | grep httpd | grep root

Sau khi thực hiện lệnh ta có kết quả như sau.

[~]# ps -eo comm,etime,user | grep httpd|grep root
httpd           26-13:14:41 root

Theo như kết quả dịch vụ httpd trên server đã uptime 26 ngày, 13 giờ, 14 phút, và 41 giây.

Để check uptime mysql, hoặc các dịch vụ khác trên server bạn có thể làm tương tự.