Kiểm tra blacklist email Server

Blacklist check

Bạn muốn  kiểm tra email address, domain hoặc IP address của email server có đang bị blacklist bởi các tổ chức chống spam không ? Dưới đây mình hướng dẫn cách kiểm tra.

Checking spam lists / blacklists

Nếu thư của bạn không được gửi, bạn thường sẽ nhận được thông báo lỗi khi thư trở về địa chỉ người gửi. Lý do tại sao thư không thể được gửi có thể được nhìn thấy từ trả lại thư. Nếu nó là một danh sách đen, danh sách đen tương ứng cũng được đề cập trong thư trả lại.

Có một số nhà cung cấp của cái gọi là danh sách đen.

Bạn có thể kiểm tra với các danh sách ở dưới.

Multi-RBL

  • http://multirbl.valli.org/
  • http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

Chứa danh sách nhiều RBL để check tên miền, hoặc IP mail server.

Symantec Blacklist

http://ipremoval.sms.symantec.com/

Web này bạn có thể kiểm tra và remove nếu IP hoặc domain bị blacklist

Cloudmark CSI Blacklist

https://csi.cloudmark.com/en/reset/

webiste bạn có thể mở khóa IP.

Trend micro

https://www.ers.trendmicro.com/

Kiểm tra IP bị blacklist  bởi trend và yêu cầu mở khóa IP.

dnsbl.spfbl.net

http://dnsbl.spfbl.net

Bạn có thể kiểm tra và mở khóa IP.