SQL Server 2012 Express (32bit + 64bit) Full

SQL Server 2012

SQL Server 2012 được phát hành vào 06 tháng 3 năm 2012 là bản miễn phí của SQL Server. Sau khi trải qua gói cập nhật  Service Pack 1 thì Microsoft đã phát hành SQL Server 2012 Service Pack 2 vào 10 Tháng sáu 2014.

SQL Server 2012 SP2 được cải tiến với nhiều tính năng mới bao gồm Always On SQL Server Failover Cluster Instances và Availability Groups cung cấp một tập hợp các tùy chọn nâng cao tính khả dụng của cơ sở dữ liệu.

SQL Server 2012

Tính năng mới SQL Server 2012 SP2

  • LocalDB (SqlLocalDB)
  • Express (SQLEXPR)
  • Express with Tools (SQLEXPRWT)
  • SQL Server Management Studio Express (SQLManagementStudio)
  • Express with Advanced Services (SQLEXPRADV)

Yêu cầu hệ thống SQL Server 2012 SP2

  • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
  • Ổ cứng: Tối thiểu 6 GB không gian trống cho gói cập nhật và 10 GB không gian trống cho gói cài đặt.
  • RAM: Tối thiểu 512 MB. Khuyến nghị 1 GB.
  • Bộ VXL: x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T, Intel Pentium IV with EM64T. x86 : Pentium III-compatible hoặc nhanh hơn.
  • Tốc độ XL: x86: 1.0 GHz. x64: 1.4 GHz. Khuyến nghị: 2.0 GHz hoặc nhanh hơn.

Download SQL Server 2012 SP2 Express 32bit / 64bit

Link download trực tiếp từ Microsoft: tải tại đây

Express with Tools (SQLEXPRWT) : bản này bao gồm toàn bộ các gói để cài SQL Server cở bản và SQL Server Management Studio Express

Express with Advanced Services (SQLEXPRADV): bản này bản đầy đủ nặng hơn gồm database engine, Express Tools, Reporting Services, và Full Text Search

Bạn có thể lựa chọn 1 bản phù hợp nhu cầu để cài đặt.