Đọc thông tin mã Certificate

Xác nhận chứng chỉ SSL của bạn là chính xác

Bộ giải mã chứng chỉ cho phép bạn giải mã ngay Chứng chỉ SSL. Sử dụng công cụ này để giải mã Chứng chỉ SSL được mã hóa PEM, DER hoặc PFX của bạn và xác minh rằng tất cả thông tin là chính xác. Bạn có thể sử dụng bộ giải mã chứng chỉ này bằng cách dán chứng chỉ của bạn vào ô bên dưới và bộ giải mã sẽ làm phần còn lại. Bộ giải mã chứng chỉ của bạn bắt đầu bằng: -----BEGIN CERTIFICATE----- và kết thúc bằng: -----END CERTIFICATE-----

Khi Chứng chỉ SSL được cài đặt trên máy chủ web, bạn có thể sử dụng Trình kiểm tra SSL để kiểm tra và đảm bảo rằng nó được cài đặt chính xác.