Kiểm tra khớp mã SSL

Kiểm tra SSL của bạn (Cert) có khớp với CSR hoặc Key

Trình so khớp khóa chứng chỉ giúp dễ dàng xác định xem khóa Key hoặc CSR khớp với chứng chỉ.

Bất kỳ sự không phù hợp nào giữa KEY Và Certificate sẽ dẫn tới SSL hoạt động không đúng, hoặc webserver của bạn không hoạt động.