Đọc mã CSR

Đọc mã yêu cầu chứng chỉ (CSR)

Công cụ này cho phép bạn kiểm tra CSR và xem thông tin có trong đó. Chỉ cần nhập CSR của bạn và Bộ giải mã CSR sẽ hiển thị thông tin mã CSR.

Bộ giải mã yêu cầu ký chứng chỉ (CSR) là một công cụ đơn giản giải mã thông tin về Yêu cầu ký chứng chỉ của bạn để xác minh rằng nó có chứa thông tin chính xác. CSR là các tin nhắn được mã hóa chứa thông tin nhận dạng được gửi đến Tổ chức phát hành chứng chỉ để đăng ký Chứng chỉ SSL. CSR của bạn bắt đầu bằng: -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- và kết thúc bằng: -----END CERTIFICATE REQUEST-----