Kiểm tra khóa SSL không xanh

Kiểm tra lại các trang Web bị cảnh báo không an toàn.

Nếu website của bạn đã cài đặt SSL nhưng bị cảnh báo không an toàn, khóa SSL bị chuyển thành màu vàng chứ không phải màu xanh thì công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra vấn đề.

Bạn nhập trang web đang bị cảnh báo và nhấn nút kiểm tra, công cụ sẽ giúp tìm ra các liên kết không an toàn trên trang. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại các liên kết này từ http:// sang https:// (nếu có thể) hoặc cân nhắc việc gọi các nội dung bên ngoài để có thể tối ưu cho phù hợp.

(example: https://www.your_domain.com/secure_page.html)