Tự động chuyển http sang https

Sau khi bạn đăng ký và cài đặt xong SSL nếu bạn không thực hiện chuyển hướng mặc định khi truy cập website vẫn giữ http: để website tự động chuyển hướng bạn có thể cấu hình trong .htaccess cho các máy chủ Apache bằng cách thêm đoạn sau vào file htaccess:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]