Khắc phục lỗi Operation not permitted khi đổi thời gian trên Linux

cannot set date: Operation not permitted

Lỗi ” cannot set date: Operation not permitted ”  khi set time trên linux.
Nguyên nhân do Capability không được set cho VPS do bạn đang sử dụng VPS chạy nền tảng Openvz,
Để khắc phục các bạn cần ssh vào note chứa VPS sau đó chạy các lệnh sau để khắc phục.
Stop the VPS.
[[email protected] ~]# vzctl stop 9851
Thiết lập tham số.
[[email protected] ~]# vzctl set 9851 –save –capability sys_time:on
Thêm tham số cho VPS có ID: 9851.
Start the vps
[[email protected] ~]# vzctl start 9851

Sau khi thao tác xong các bạn đăng nhập vào VPS đổi thời gian như bình thường.
Kiểm tra thời gian,
[[email protected] /]# date
Fri Sep 16 00:39:09 CST 2011
Thay đổi thời gian
[[email protected] /]# date -s “Tue Sep 27 00:39:09 CST 2011”
Tue Sep 27 00:39:09 CST 2011
Kiêm tra lại xem thời gian đã được đổi chưa.
[[email protected] /]# date
Tue Sep 27 00:39:19 CST 2011