Hướng dẫn khắc phục dataskq chiếm tải cao trên Directadmin

dataskq Causing High Load On DirectAdmin

Hướng dẫn khắc phục dataskq chiếm tải cao trên Directadmin
Vào 1 ngày đẹp trời mình thấy Website chạy quá ì ạch trong khi lượng truy cập ít,
Mình vào DA Service Monitor thấy top 5 processes sử dụng tới 99% CPU và cùng processes

11477 root  20 0 324m 196m 1580 R 53.3 5.2 17153:50 /usr/local/directadmin/dataskq                
 7738 root  20 0 315m 183m 1580 R 49.3 4.8 15702:50 /usr/local/directadmin/dataskq                
17973 root  20 0 307m 170m 1592 R 59.5 4.5 14271:42 /usr/local/directadmin/dataskq                
15411 root  20 0 285m 159m 1592 R 58.9 4.2 9984:23 /usr/local/directadmin/dataskq                
18812 root  20 0 299m 158m 1592 R 50.0 4.2 12829:33 /usr/local/directadmin/dataskq                
32016 root  20 0 292m 146m 1592 R 49.7 3.8 11400:47 /usr/local/directadmin/dataskq                
10846 root  20 0 254m 125m 1592 R 61.8 3.3 8605:18 /usr/local/directadmin/dataskq                
22175 root  20 0 248m 114m 1592 R 54.9 3.0 7239:59 /usr/local/directadmin/dataskq                
28472 root  20 0 241m 104m 1592 R 52.6 2.7 5916:28 /usr/local/directadmin/dataskq                
 2738 root  20 0 239m 98m 1700 R 49.7 2.6 4753:17 /usr/local/directadmin/dataskq                
 7807 root  20 0 212m 84m 1836 R 49.3 2.2 3698:22 /usr/local/directadmin/dataskq                
11449 root  20 0 202m 75m 1836 R 49.7 2.0 1870:38 /usr/local/directadmin/dataskq                
 6370 root  20 0 205m 73m 1836 R 50.0 1.9 2744:47 /usr/local/directadmin/dataskq                
22093 root  20 0 178m 52m 1836 R 52.0 1.4 1042:42 /usr/local/directadmin/dataskq                
26249 root  20 0 152m 27m 1844 R 54.9 0.7 266:05.08 /usr/local/directadmin/dataskq

Server của mình đã quá tải và dataskq là nguyên nhân dẫn tới tất cả các Service khác đều bị crash, Làm như thế nào để mình khắc phục vấn đề này
đầu tiên mình phân tích một process để tìm hiểu nguyên nhân với command

lsof -p 11477

Mình thu được kết quả

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
dataskq 11477 root cwd  DIR 259,4  4096 21106008 /usr/local/directadmin
dataskq 11477 root rtd  DIR 259,4  4096   2 /
dataskq 11477 root txt  REG 259,4 8893140 21106014 /usr/local/directadmin/dataskq
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  65928 7602205 /lib64/libnss_files-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  122040 7602226 /lib64/libselinux.so.1
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  10192 7602373 /lib64/libkeyutils.so.1.3
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  43728 7602382 /lib64/libkrb5support.so.0.1
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  469528 7602181 /lib64/libfreebl3.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  277704 7602374 /lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  142640 7602213 /lib64/libpthread-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4 1921216 7602189 /lib64/libc-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  90880 7602578 /lib64/libgcc_s-4.4.7-20120601.so.1
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  596264 7602197 /lib64/libm-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  987096 21103632 /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  110960 7602215 /lib64/libresolv-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  14664 7602247 /lib64/libcom_err.so.2.1
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  174840 7602378 /lib64/libk5crypto.so.3.1
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  941920 7602380 /lib64/libkrb5.so.3.3
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  19536 7602195 /lib64/libdl-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  98661 21106191 /usr/local/lib/libz.so.1.2.3
dataskq 11477 root mem  REG 259,4 1950976 21104485 /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  40400 7602193 /lib64/libcrypt-2.12.so
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  437016 21104487 /usr/lib64/libssl.so.1.0.1e
dataskq 11477 root mem  REG 259,4  154520 7602580 /lib64/ld-2.12.so
dataskq 11477 root  0r REG 259,4  2795 8792180 /home/tmp/quota-dump (deleted)
dataskq 11477 root  1r REG 259,4 710688943 21633577 /usr/local/directadmin/data/users/detvl/bandwidth.tally

Tiếp theo mình xem errortaskq.log để xem đang có vấn đề gì với lệnh sau.

tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log

Mình thấy kết quản trả ra sau,

==> /var/log/directadmin/errortaskq.log <==
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing
2014:08:28-09:07:38: Dataskq USR1 signal: Currently processing: Tally::get_bandwidth_breakdown(..., 0) for detvl : done reading, begin parsing

Có lẽ mình đã tìm ra vấn đề, tiếp theo mình check size của “/usr/local/directadmin/data/users/detvl/bandwidth.tally”. với command sau.

du -sh /usr/local/directadmin/data/users/detvl/bandwidth.tally

mình thu được kết quả.

678M /usr/local/directadmin/data/users/detvl/bandwidth.tally

Nó quá lớn để khắc phục, mình kill toàn bộ dataskq process với lệnh sau.

killall -USR1 dataskq

Nếu không được bạn có thể chạy script

#!/bin/bash
PIDS=`ps aux | grep dataskq | awk 'print $2'`
for P in $PIDS
do
kill -9 $P
done

Tiếp theo truncate log data của file bandwidth.tally

echo "" > /usr/local/directadmin/data/users/detvl/bandwidth.tally

tiếp theo tạo cron làm chậm dataskq

# vi /etc/cron.d/directadmin_cron
# Replace with
* * * * * root nice -n 19 /usr/local/directadmin/dataskq

Các bạn có thể xem thêm bài viết khắc phục dataskq high load khi gặp lỗi Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Nếu có thắc mắc các bạn có thể liên hệ với mình qua mail.