thay đổi document root của host cpanel dùng htaccess

cpanel hosting

Mặc định khi sử dụng host CPanel, thư mục gốc của domain chính có dạng là: /home/$username/public_html  vì một lý do nào đó bạn muốn thay đổi  folder mặc định này, có thể với mục định làm cho danh sách gọn hơn khi add thêm addon domain hoặc lý do khác, bạn có thể dễ dàng thay đổi thông qua file htaccess, bạn cần add đoạn code sau vào file .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !folder/
RewriteRule (.*) /folder/$1 [L]

Thay đổi domain.com thành domain của bạn và ” folder ” thành tên folder mà bạn muốn.

Các bạn có thể thao tác nếu có vấn đề gì các bạn có thể phản hồi lại qua mail  nhé