zimbra services are not running on admin monitor

Khi sử dụng Zimbra chúng ta có thể gặp trường hợp trong command status của các dịch vụ báo running nhưng trên admin monitor báo stop.

để khắc phục làm theo hướng dẫn sau:

1: khởi động lại crond

service crond restart
chkconfig crond on

2: Sửa file rsyslog.conf

mở file rsyslog.conf và bỏ comment ở dòng sau

vi /etc/rsyslog.conf

$modload imupd
$UDPServerRun514

khởi động lại dịch vụ rsyslog

service rsyslog restart
chkconfig rsyslog on

update rsyslog

/opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup

3: update authkeys

su - zimbra
zmupdateauthkeys

nếu chạy zimbra trên multip server chạy command trên zimbra mailbox, ldap, mta