mariadb galera cluster không join được node service start operation timed out

MariaDB Galera Cluster over IPSec

Khi cài Galera cluster trong trường hợp nếu  trước đó 1 server đã được cài và có dữ liệu thì khi add thêm node sẽ dễ có lỗi bạn check log messages nếu có lỗi sau ( log này chỉ xuất hiện lần đầu tiên join)

systemd: mariadb.service start operation timed out

Nguyên nhân là do database lớn nên quá trình đồng bộ quá thời gian để khởi systemd khởi động dịch vụ mysql.

Cách khắc phục bạn nâng giá trị timeout lên, bằng cách sau

systemctl edit --full mariadb.service

Trong table service bạn thêm đoạn sau.

TimeoutStartSec=900

số 900 tương đương với chờ 15 phút
Chạy lệnh sau để cập nhật thông số.

systemctl reload mariadb.service

check lại bằng lệnh sau

systemctl show mariadb -p TimeoutStartUSec

sau khi update thời gian để đồng bộ lại bạn xóa toàn bộ dữ liệu trong thư mục mysql

rm -rf /var/lib/mysql/* 

sau đó khởi động lại mysql