VMware Converter Giving Error “A general system error occurred: SSL Exception: error:14077102:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unsupported protocol”

Trong quá trình sử dụng  vCenter Converter Standalone có thể bạn sẽ gặp lỗi VMware Converter Giving Error “A general system error occurred: SSL Exception: error:14077102:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unsupported protocol”

nguyên nhân là do:  vCenter Converter Standalone 5.x và 6.x đã ngưng support tls 1.0, để khắc phục các bạn sửa theo hướng dẫn sau:

mở thư mục: C:\programdata\VMware\VMware vCenter Converter Standalone

sau đó sửa 3 file:

converter-agent.xml 
converter-server.xml 
converter-worker.xml
dòng <sslOptions>123422720</sslOptions> thành <sslOptions>56313856</sslOptions>
tiếp theo mở file: C:\Program Files (x86)\VMware\”VMware vCenter Converter Standalone”/converter-client.xml
sửa <sslOptions>123422720</sslOptions> thành <sslOptions>56313856</sslOptions>
Trong trường hợp gặp lỗi with an error A file I/O error occurred while accessing ”.  các bạn mở port 902 trên firewall