Could not load file or assembly ‘System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Khi bạn chuyển code từ local sang server khác có thể gặp lỗi:

Could not load file or assembly ‘System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Lỗi này thông thường do  thiếu  hoặc lỗi 4 Microsoft .NET Framework 4 files, nguyên nhân có thể do khi export project từ visual studio bạn không chọn CopyLocal = true dẫn tới báo lỗi thiếu file.

Các file thiếu báo lỗi như ảnh đính kèm, bạn cần export các chọn CopyLocal = True sau đó kiểm tra lại thư mục bin xem đã đủ file chưa.

thông thường gồm các file:

System.Web.Http.dll
System.Web.Http.Webhost.dll
System.Net.Http.Formatted.dll