developer roadmap lộ trình trở thành web developer 2017

Giới thiệu

Lộ trình Frontend

Lộ trình Backend

Đối với Backend, cá nhân tôi thích Node JS và PHP-7 cho toàn thời gian cộng với tôi đã được thử nghiệm gần đây với Go và tôi khá thích nó. Ngoài ra, nếu tôi phải chọn một cái khác, tôi sẽ đi cho Ruby. Tuy nhiên đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi, bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào được hiển thị và bạn sẽ được tốt

Lộ trình DevOps

Tham khảo :  github.com/kamranahmedse/developer-roadmap