Dumping MySQL Stored Procedures, Functions and Triggers

Mysqldump mặc định sẽ backup toàn bộ triggers nhưng không backup stored procedures/functions.

Để backup stored procedures/functions bạn cần add option –routines

mysqldump -u <database_user> -p <database> --routines > outputfile.sql

Trong trường hợp bạn đã backup data sang server mới, bạn có thể backup procedures và triggers không backup mysql tables và data, sau đó import sang server mới

mysqldump -u <database_user> -p <database> --routines --no-create-info --no-data --no-create-db --skip-opt > outputfile.sql

Sau khi sang server mới bạn import bằng lệnh sau

mysql -u <database_user> -p <database> < outputfile.sql