Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên centos

dataskq Causing High Load On DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên centos

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt DA để quản lý hosting
Trước khi cài bạn cần bổ sung các gói cần thiết, bạn ssh vào server ( VPS) chạy lệnh sau.

yum -y update
yum -y install libselinux-devel keyutils-libs-devel libcom_err-devel libcom_err gcc gcc-c++ perl-DBI flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl cpan quota libaio libcom_err-devel libicu-devel icu autoconf automake m4 gd-devel ncurses-devel ncurses gmp-devel vim-enhanced bzip2* rpm-build db4 db4-devel compat-db  libc-client libc-client-devel krb5-devel krb5-appl-clients krb5-appl-servers ftp wget libaio-devel ntp

Chú ý chạy xong việc cài đặt và update thì cần reboot server (VPS).
Sau khi đã install các package, bây giờ chỉ chuẩn bị client ID, license ID để cài đặt
Download bộ cài

wget http://www.directadmin.com/setup.sh

chmod để có thể run

chmod 755 setup.sh

Bắt đầu cài DA

./setup.sh

Sau đó sẽ yêu cầu bạn nhập client ID, license ID.
Trong quá trình build chọn y cho hầu hết các lựa chon và chọn profile 3: apache2/php5.3 de build. Và khi điền hostname phải là full: server.domain.com chứ không phải chỉ domain.com.
Sau khi điền các thông tin thì đợi khoảng 1h30 là xong. Khi cài đặt xong, do DA dùng port 2222 nên default iptables sẽ closed port này. Nên cần stop iptables

# service iptables stop
# chkconfig iptables off

Cài đặt xong DA sẽ được lưu trong /usr/local/directadmin.
Trong đó có folder quan trọng nhất là /custombuild, bạn có thể thay đổi các cấu hình mặc định khi cài trong này. Có thể tham khảo về custombuild tại http://directadmin.com/forum/showthread.php?t=29824
user và pass mặc định là: admin và admin; nếu vẫn không được thì vào ssh change lại password cho user admin bằng lệnh sau: passwd admin
Đối với server vẫn còn thời hạn directadmin nhưng báo lỗi hết hạn, có thể do lỗi trong quá trình cập nhật licsence có thể get lại theo cách sau.
– Lệnh để change getLicense vào direcadmin

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234 ( Client ID: 123 and License ID: 1234 )
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công!