Mount disk VM LVM Proxmox to host

Mount disk VM LVM Proxmox to host

Trong quá trình sử dụng Proxmox có thể bạn cần mount ổ cứng VM vào Host để copy dữ liệu, để làm được cần làm như sau

List Block Devices của các phân vùng trước khi mount disk VM to Host

Sử dụng lệnh “lsblk -i”

ở đây có disk của VM 105 mình sẽ mount disk này để copy dữ liệu

Cài gói “kpartx” trước khi mout disk VM

apt install kpartx

Kpartx này có thể sử dụng được với nhiều định dạng của virtual disk images, như lvm, .img,

  • List partitions by specifying -l as an option

root@mmo22:~# kpartx -l /dev/pve/vm-105-disk-0
pve-vm--105--disk--0p1 : 0 209713152 /dev/pve/vm-105-disk-0 2048

  • To setup the partition mappings

root@mmo22:~# kpartx -a -v /dev/pve/vm-105-disk-0
add map pve-vm--105--disk--0p1 (253:11): 0 209713152 linear 253:10 2048

Mount partion vào thư mục

root@mmo22:~# mount /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0p1 /mnt

sau khi mount có thể vào thư mục /mnt để kiểm tra dữ liệu

Sau khi thao tác xong toàn bộ có thể  gỡ thư mục đã mount

root@mmo22:~# umount /mnt

root@mmo22:~# kpartx -d /dev/pve/vm-105-disk-0