cPanel LVE packages không update tự động update

Khi tạo gói trên cPanel có limit tài nguyên cho Cloudlinux nhưng trong 1 vài trường hợp có thể bị lỗi, để kiểm tra lỗi có 2 bước sau:

1: Kiểm tra có tồn tại file “/etc/container/cl-quotas.dat” nếu không tồn tại thì tạo file trống

2: Kiểm tra cron “/etc/cron.d/lvemanager-cron” sẽ thấy cron /usr/bin/cl-syncpkgs  tự động update các thông số cloudlinux