Hot plug Hot Unplug proxmox (qemu disk,nic,cpu,memory)

Chi tiết về  Hotplug (qemu disk,nic,cpu,memory) trên link trực tiếp của proxmox: https://pve.proxmox.com/wiki/Hotplug_(qemu_disk,nic,cpu,memory)

Bước 1: điều chỉnh config cho phép Hotplug

Kiểm tra OS đã bật cho phép (Mình test thử Centos 7)

 

[[email protected] ~]#  grep "CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=" /boot/config-`uname -r`
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=y
[[email protected] ~]# grep "CONFIG_HOTPLUG_PCI=" /boot/config-`uname -r`
CONFIG_HOTPLUG_PCI=y
[[email protected] ~]# grep "CONFIG_HOTPLUG_CPU=" /boot/config-`uname -r`
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
[[email protected] ~]# grep "CONFIG_MEMORY_HOTPLUG=" /boot/config-`uname -r`
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG=y
[[email protected] ~]# 

Sau đó thay đổi config trên hardware và kiểm tra thay đổi trên OS

Lưu ý: không thể thay đổi socket, core CPU, thay đổi này cần thay đổi trong vCPU (số core online hiện tại)

Đối với Unplug memory sẽ hoạt động trên các windows version mới, hoặc linux có kernel => kernel 4.10, các OS cũ không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định