Lỗi treo màn hình hoặc độ phân giải không phù hợp khi cài linux ubuntu

Một số bản cài Ubuntu hoặc linux ( đặc biệt một vài bản OEM Dell) không boot vào cài đặt bị treo  hoặc màn hình không hiển thị đúng do độ phân giải

Bước khắc phục sự cố tắt tính năng đồ họa bằng việc set nomodeset trước khi boot

Bước 1:

Boot vào đĩa cài đặt Khi lên menu “Ubuntu” ấn E để chỉnh sửa

Di chuyển xuống phần boot

Thêm nomodeset” vào cuối dòng

Ấn F10 hoặc Ctrl + X boot

Sau khi boot và cài đặt xong có thể chỉnh sửa để tắt trực tiếp

Bước 2:

Sửa file Grub

sudo gedit /etc/default/grub

Di chuyển xuống dong GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" như ảnh dưới

Chỉnh sửa lại như sau GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"

lưu lại cấu hình  và chạy lệnh update

sudo update-grub2

Sau khi xong thực hiện reboot server