netcore failed to start process with commandline ErrorCode = ‘0x80070005’ : 0.

netcore failed to start process with commandline ErrorCode = ‘0x80070005’ : 0.

Khi bật log  không thấy  ghi được log file

Warning: Could not create stdoutLogFile \logs\stdout_154924_20232106376.log, ErrorCode = -2147024891.

Lỗi do phân quyền,

Phân quyền lại theo đúng user trên IIS hoặc phân quyền everyone