Tổng quan Cloud Computing

Tổng quan Cloud Computing

Cloud Computing là mô hình cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên có thể được tính toán (ví dụ: mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp”

Các Đặc Tính Của Cloud Computing

Mô hình 5 – 4 – 3: 5 đặc tính, 4 mô hình dịch vụ và 3 mô hình triển khai.

5 Đặc Điểm:

 • Khả năng thu hồi và cấp phát tài nguyên (Rapid elasticity)
 • Truy nhập qua các chuẩn mạng (Broad network access)
 • Dịch vụ sử dụng đo đếm được (Measured service,) hay là chi trả theo mức độ sử dụng pay as you go.
 • Khả năng tự phục vụ (On-demand self-service).
 • Chia sẻ tài nguyên (Resource pooling).

4 Mô Hình Dịch Vụ (Mô Hình Sản Phẩm):

alt

 • Public Cloud: Đám mây công cộng (là các dịch vụ trên nền tảng Cloud Computing để cho các cá nhân và tổ chức thuê, họ dùng chung tài nguyên).
 • Private Cloud: Đám mây riêng (dùng trong một doanh nghiệp và không chia sẻ với người dùng ngoài doanh nghiệp đó)
 • Community Cloud: Đám mây cộng đồng (là các dịch vụ trên nền tảng Cloud computing do các công ty cùng hợp tác xây dựng và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng) .
 • Hybrid Cloud : Là mô hình kết hợp (lai) giữa các mô hình Public Cloud và Private Cloud

3 Mô Hình Triển Khai: Tức Là Triển Khai Cloud Computing Để Cung Cấp:

alt

 • Hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service)
 • Nền tảng như một dịch vụ (Platform as a Service)
 • Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service)