Zimbra 501 5.1.3 Bad recipient address syntax

Trong quá trình chuyển di chuyển mail từ Exchange sang Zimbra, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng sau đó mình thấy khách hàng liên tục báo lỗi ‘501 5.1.3 Bad recipient address syntax’.

Trên server xem log có “warning: illegal address syntax”

postfix/smtpd[10997]: warning: Illegal address syntax from unknown[xx.xx.xx.xx] in RCPT command: <'[email protected]'>

Lỗi 501 5.1.3 Bad recipient address syntax’ làm cho các email không thể gửi tới email đích, nguyên nhân có thể do người dùng sao chép email dẫn tới lỗi, để khắc phục tôi đã thực hiện các bước sau

su - zimbra
vi /opt/zimbra/conf/command_filter.regex

Thêm vào file nội dung sau

# Fix Illegal address syntax, malformed emails that are surrounded in single quotes
/^RCPT\s+TO:\s*<'([^[:space:]]+)'>(.*)/ RCPT TO:<$1>$2

Sửa file

vi /opt/zimbra/conf/zmconfigd.cf

Tìm dòng RESTART mta sau đó thêm nội dung

POSTCONF smtpd_command_filter pcre:/opt/zimbra/conf/command_filter.regex

Khởi động lại MTA

zmmtactl restart

Sau khi thêm vào kiểm tra lại lỗi đã hết