vCLS Virtual machine on Vmware vsphere

Máy ảo vCLS trên VMware Vsphere là gì ?

Khi cài đặt hoặc update esxi vSphere 7.0 U1 các bạn sẽ thấy có các máy ảo có tên vCLS được tạo ra, chúng ta cùng tìm hiểu VM vCLS này có chức năng gì.

vCLS VM là gì

vCLS viết tắt cho vSphere Clustering Service, trong vSphere trước đây DRS được quản lý bởi  vCenter khiến nó có thể có sự cố nếu vCenter gặp sự cố, để khắc phục vấn đề này bắt đầu từ vSphere ( esxi 7u1 ) đã giới thiệu vSphere Cluster Service VMs .

vCLS sử dụng máy ảo tác nhân để duy trì tình trạng dịch vụ cụm. Máy ảo tác nhân vCLS (vCLS VM) được tạo khi bạn thêm máy chủ vào cụm. Cần có tối đa ba máy ảo vCLS để chạy trong mỗi cụm vSphere, được phân phối trong một cụm. vCLS cũng được kích hoạt trên các cụm chỉ chứa một hoặc hai máy chủ. Trong các cụm này, số lượng VM vCLS tương ứng là một và hai.

Số lượng máy ảo đại lý vCLS trong các cụm
Số lượng máy chủ trong một cụm Số lượng máy ảo đại lý vCLS
1 1
2 2
3 trở lên 3

Cho dù bạn xóa hoặc tắt máy ảo này, hệ thống tự động bật lại máy ảo hoặc tạo lại nếu bị xóa.

Cảnh báo xuất hiện khi bạn tắt vCLS VM

Tôi có thể xóa vCLS VM không ?

Bạn có thể xóa VM  này khi chuyển sang chế độ Retreat Mode nhưng không nên thực hiện vì ảnh hưởng tới tính năng của vSphere

Để chuyển sang chế độ Retrat Mode có thể làm theo hướng dẫn sau: https://kb.vmware.com/s/article/80472

Thông tin chi tiết về vSphere Cluster Services có thể xem tại link: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-96BD6016-4BE7-4B1C-8269-568D1555B08C.html